[contact-form-7 404 "Not Found"]

Firma windykacyjna nie ma szczególnych narzędzi do dochodzenia należności

Archiwum

Dodane: 2 marca 2020

Działalność firm tzw. windykacyjnych nie podlega żadnym szczegółowym regulacją, firmy te nie mają także żadnych szczególnych kompetencji w zakresie dochodzenia wierzytelności. Podstawą działania firmy windykacyjnej są przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a także zapisy umowy zlecenia zawartej z klientem (wierzycielem), oraz ogólnie przepisy Kodeksu cywilnego. Firma windykacyjna może także podejmować inne czynności, które są zastrzeżone dla określonych podmiotów korzystając w tym zakresie ze swoich współpracowników, np. detektywów posiadających licencję na prowadzenie działalności detektywistycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Co ważne, firmie windykacyjnej nie przysługują żądne dodatkowe prawa, poza tymi, które posiadał sam wierzyciel, najczęściej jednak także te prawa są ograniczone i firma windykacyjna działa jedynie w zakresie upominania i wzywania dłużnika do zapłaty.

 

Działanie windykacyjne nie mogą nosić znamion nękania

 

Firma windykacyjna nie ma prawa stosować niezgodnych z prawem działań w celu egzekucji długu, w szczególności nie może ona dłużnika zastraszać, grozić czy nękać. W kwestii natarczywego nacisku w celu wyegzekwowania należności trzeba zwrócić uwagę na art. 190a § 1 Kodeksu karnego (k.k.), zgodnie z którym: „kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Negatywny stosunek sprawcy do pokrzywdzonego wzmocniony jest dodatkowo właściwością jego zachowania, zawierającą się w uporczywości nękania (charakter długotrwały). O uporczywym zachowaniu się sprawcy świadczyć będzie z jednej strony jego szczególne nastawienie psychiczne, wyrażające się w nieustępliwości nękania, tj. trwaniu w swego rodzaju uporze, mimo próśb i upomnień pochodzących od pokrzywdzonego lub innych osób o zaprzestanie przedmiotowych zachowań, z drugiej natomiast strony – dłuższy upływ czasu, przez który sprawca je podejmuje (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – II Wydział Karny z dnia 19 lutego 2014 r., II AKa 18/14, KZS 2014, Nr 7-8, poz. 98). Decydujące jest tu subiektywne odczucie zagrożonego, które musi być oceniane w sposób zobiektywizowany (zob. postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 12 grudnia 2013 r., III KK 417/13, KZS 2014, Nr 6, poz. 26).

 

Sprawy windykacyjne lepiej zlecić prawnikom

 

Działalność firm windykacyjnych sprawdza się tylko na drodze polubownego wzywania dłużnika do zapłaty (czy to telefonicznego czy pisemnego), a jeżeli firma taka nie jest wierzycielem (na podstawie cesji należności) to nie przysługuje jej prawo dochodzenia takiej należności przed sądem. Zgodnie z art. 87 § 1 k.p.c. pełnomocnikiem w sprawie na drodze sądowej może być jedynie zasadniczo adwokat lub radca prawny, a w przypadku osób prawnej lub przedsiębiorcy także jej pracownik. Firma windykacyjna kończy zatem swoje działania przed skierowaniem sprawy do sądu, gdyż w tym zakresie wierzyciel albo sam będzie kierował pozew do sądu albo musi udzielić pełnomocnictwa radcy prawnemu lub adwokatowi, który będzie go w tym sądzenie reprezentował. Co jest także istotne koszty firmy windykacyjnej nie mogą być przerzucone na dłużnika, tzn. zapłacone firmie windykacyjnej wynagrodzenie obciąża wierzyciela, który ponosząc te koszty nie będzie mógł nimi co do zasady obciążyć dłużnika. Odmiennie sprawa wygląda w przypadku adwokatów i radców, albowiem w przypadku reprezentacji przed sądem oraz organem egzekucyjnym, wierzycielowi przysługuje zwrot kosztów takiego zastępstwa. Koszty poniesione zatem na prawników w związku z wniesieniem pozwu do sądu są niejako przenoszone na dłużnika, który oprócz kwoty zadłużenia wraz z odsetkami będzie musiał także zapłacić zasądzone koszty zastępstwa procesowego.  Zwrot tych kosztów przysługuje jedynie w przypadku, gdy w sprawie sądowej reprezentuje nas adwokat lub radca prawny.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

Podstawa prawna:

[art. 117 § 2, art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny]

[art. 14, art. 16 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.  o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych]

[art. 190a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny]

[Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej]